Dokumenty szkolne

  Program Wychowawczy

  PROGRAM WYCHOWAWCZY

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  W KUNOWIE

   

   

   

   

   

  W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –

  o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał: aby więc poprzez wszystko, co ma,

  co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał

  bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla innych.

  / Jan Paweł II/

   

  PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

  Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:

  • Konstytucja RP
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  • Statut szkoły

  Ustala się priorytetowe następujące potrzeby rozwojowe:

  1.  potrzeba akceptacji, tolerancji, empatii;

  2.  potrzeba bezpieczeństwa;

  3.  potrzeba swobodnego rozwoju osobowości;

  4.  potrzeba zabezpieczenia socjalnego;

  5.  indywidualizacja wymagań;

  6.  prawo do prowadzenia zdrowego trybu życia;

  7.  potrzeba prawidłowego rozwoju osobowości;

  8.  potrzeba odnoszenia sukcesu;

  9.  potrzeba zaspokojenia ciekawości świata;

  10.  potrzeba posiadania autorytetu;

  11.  potrzeba wspierania rozwoju dziecka młodszego na pierwszych i kolejnych etapach edukacyjnych;

  12.  potrzeba profilaktyki przeciw agresji i przemocy w szkołach;

  13.  potrzeba dbania o porządek, dyscyplinę i wyposażenie świetlicy szkolnej;

  Powyższe potrzeby rozwojowe realizowane będą poprzez:

  1.  Opracowanie przez wychowawców klasy planu pracy wychowawczej;

  2.  Spotkania  z  policją,  psychologiem,  pedagogiem,  diagnozowanie  środowiska

  rodzinnego i otoczenia ucznia, wzbudzanie zaufania dzieci do nauczyciela;

  3.  Zajęć  pozalekcyjnych,  stworzenie  bazy  pomocy  dydaktycznych,  możliwość  uczestnictwa        w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;

  4.  System pomocy: świetlica, stołówka, system pomocy finansowej:

  5.  Zdiagnozowanie dzieci i ich potrzeb;

  6.  Udział uczniów w zajęciach UKS, gimnastyce korekcyjnej, w wycieczkach, dostosowywanie mebli do wzrostu dzieci, dbałość o jakość sprzętu sportowego;

  7.  Odpowiednie  zapisy  w  Statucie  szkoły,  kryteriach  oceniania  z  zachowania,  regulaminie Samorządu Uczniowskiego;

  8.  Udział  uczniów  w  szkolnych  i  pozaszkolnych  konkursach,  zawodach,  przedstawieniach, apelach, prawidłowe funkcjonowanie WSO;

  9.    Dostęp  do  nowości  multimedialnych,  biblioteki  oraz  wskazywanie   możliwości  ich wykorzystania;

  10.   Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stworzenie bazy pomocy dydaktycznych usprawniających rozwój dziecka młodszego;

  11.    Realizację zagadnień zawartych w programie profilaktycznym;

  12.    Zapoznanie z regulaminem świetlicy systematyczna i wspólna troska o wyposażenie świetlicy;

  Cele wychowawcze szkoły (cele główne):

  1.  Wszechstronny  rozwój  ucznia  we  wszystkich  sferach  jego  osobowości  (w  wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

  2.  Promowanie  kultury  osobistej  i  postaw  prospołecznych  w  kontaktach  interpersonalnych,  ze szczególnym uwzględnieniem rodziny i zespołu klasowego.

  3.  Wspieranie rozwoju fizycznego uczniów.

  4.  Wpajanie  zasad  samorządności,  demokracji,  sprawiedliwości,  wolności  i  poszanowania  dla praw obywatelskich.

  5.  Kształcenie  szacunku  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego  przy  jednoczesnym  otwarciu się na wartości europejskie.

  6.  Rozbudzanie  potrzeby  empatii  poprzez  organizację  i  poszerzanie  działalności wolontarystycznej.

  7.  Propagowanie ekologicznych postaw i zachowań.

   

  I.  Cele szczegółowe, zadania i formy realizacji:

  1.  Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  1. Przygotowanie uczniów do

  wejścia w świat poprzez

  aktywność intelektualną,

  edukację multimedialną, naukę

  języków obcych, umożliwienie

  rozwoju własnych uzdolnień i

  zainteresowań.

   

  2. Dostrzeganie w każdym

  uczniu ukrytych możliwości

  oraz zdolności i rozwijanie ich,

  aby uczeń był kreatywny i miał

  świadomość większej wartości

  swoich działań twórczych.

   

  3. Kultywowanie tradycji

  narodowych, religijnych,

  rodzinnych.

   

  4. Kształtowanie umiejętności

  przyswajania wiedzy i

  wypowiadania się.

   

  5. Pogłębianie i poszerzanie

  wiadomości uczniów poprzez

  poznanie nowych technik

  uczenia się.

   

  6. Rozwijanie zainteresowań

  i uzdolnień uczniów.

   

  7. Kształtowanie umiejętności

  dokonania analizy, syntezy i selekcji.

  1. Rozwijanie u uczniów

  dociekliwości poznawczej

  ukierunkowanej na poszukiwanie

  prawdy, dobra

  i piękna w świecie.

   

  2. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

   

  3. Opieka wychowawcza nad

  psychofizycznym rozwojem

  dziecka.

   

  4. Stwarzanie warunków do

  rozwoju dziecka zdolnego.

   

  5. Pomoc w odkrywaniu

  własnych

  możliwości predyspozycji talentów

  i ich twórczym wykorzystaniu.

   

  6. Kształtowanie umiejętności

  korzystania ze źródeł informacji.

   

  7. Kształcenie umiejętności

  wyznaczania ambitnych celów i

  dążenie do realizacji.

   

  8. Zapoznanie z historią szkoły.

   

  9. Stwarzanie sytuacji

  wychowawczych umożliwiających

  stosowanie postaw asertywnych.

   

  10. Umożliwienie uczniom nauki języków obcych.

   

  11.Doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą

  niezbędne do osiągania sukcesu na dalszych etapach nauki.

  1. Organizowanie konkursów

  przedmiotowych i artystycznych.

   

  2. Indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach

  dydaktyczno - wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów.

   

  3. Udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych.

   

  4. Prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci).

   

  5. Współpraca z rodzicami.

   

  6. Zajęcia wyrównawcze.

   

  7. Gimnastyka korekcyjna.

   

  8.Koła zainteresowań.

   

  9.Wystawy, czytanie literatury,

   przedstawienia.

   

  10. Akademie, plakaty, wystawy, konkursy plastyczne, muzyczne, gazetki szkolne.

   

  2. Promowanie kultury osobistej i postaw prospołecznych w kontaktach interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny i zespołu klasowego.

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  1.Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości.

   

  2. Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych.

   

  3. Kształtowanie odpowiednich

  postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi.

   

  4. Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów,

  nauczycieli i pracowników szkoły.

   

  5. Kształtowanie osobowości

  uczniów poprzez wskazywanie

  właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań.

   

  6. Przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego

  zagrożeniami.

   

  7. Integrowanie zespołów

  klasowych poprzez samorządność.

   

  8. Kształtowanie umiejętności

  przeciwstawiania się wpływom

  kolegów ze środowisk

  zdemoralizowanych.

   

  9.Kształtowanie właściwych

  postaw  rodziców wobec dzieci.

   

  10. Rozwijanie przynależności do klasy i szkoły.

  1. Przygotowanie wychowanków do

  rozumienia zasad partnerstwa

  między uczniami, nauczycielami,

  rodzicami i społecznością lokalną.

   

  2. Umacnianie więzi z regionem.

   

  3. Stwarzanie warunków do

  integralnego traktowania siebie i innych ludzi.

   

  4. Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność.

   

  5. Uczenie pozytywnego

  nastawienia wobec

  niepełnosprawnych.

   

  6. Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów  psychicznych  i radzeniu sobie ze stresem.

   

  7. Wdrażanie postaw asertywnych.

   

  8. Kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata.

   

  9. Zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowanie postaw patriotycznych.

   

  10. Kształtowanie umiejętności

  oceny własnych zachowań,

  rozróżniania dobra od zła oraz

  wykazania się  odwagą i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów.

  11. Pomoc w poszukiwaniu, drogą rzetelnej pracy, celów życiowych i własnego miejsca w świecie.

   

  12. Wpajanie potrzeby dokonywania oceny własnych zachowań i podejmowania próby wyciągania wniosków.

   

  13. Kształtowanie umiejętności

  współpracy koleżeńskiej i integracji z zespołem klasowym.

  1. Działalność Samorządu

  Uczniowskiego i samorządów

  klasowych.

   

  2. Zajęcia w ramach "Wychowania

  do życia w rodzinie".

   

  3. Zebrania z rodzicami.

   

  4. Konsultacje indywidualne.

   

  5.Organizacja pomocy koleżeńskiej.

   

  6. Wycieczki klasowe.

   

  7. Udział w imprezach

  okolicznościowych i apelach

  szkolnych.

   

  8. Udział w akcjach charytatywnych.

   

  9. Organizacja i udział w imprezach sportowych.

   

  10. Godziny z wychowawcą.

   

  11. Zajęcia z pedagogiem szkolnym.

   

  12.Wdrażanie Kodeksu Równego Traktowania.

   

  13.Realizacja Wewnątrzszkolnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji (zał.2).

   

  3.   Wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego uczniów.

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  1. Rozwijanie dbałości o własny

  wygląd i zdrowie.

   

  2. Wpajanie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego oraz prawidłowego odżywiania.

   

  3. Rozwijanie sprawności fizycznej.

   

  4. Wpajanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

   

  5. Kształtowanie umiejętności

  organizacji własnej pracy

  wypoczynku i czasu wolnego

  poprzez planowanie.

  1. Podnoszenie sprawności fizycznej podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych.

   

  2. Uświadomienie uczniom

  życiowej potrzeby ruchu oraz

  odpowiedniej zbilansowanej diety.

   

  3. Stwarzanie możliwości udziału w konkursach i zawodach.

   

  4.Tworzenie zdrowego i

  bezpiecznego środowiska szkolnego.

   

  5. Realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego.

  1. Zajęcia wychowania fizycznego.

   

  2. Pogadanki z higienistką szkolną.

   

  3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

   

  4. Zajęcia na basenie.

   

  5. Zajęcia techniki.

   

  6. Zawody sportowe.

   

  7.Działalność UKS.

   

  8 Udział w pokazach pierwszej

  pomocy -Koło Małego Ratownika.

   

  9 Zajęcia z pedagogiem szkolnym, policją, strażą pożarną.

   

  4.  Wpajanie  zasad  samorządności,  demokracji,  sprawiedliwości,  wolności  i  poszanowania  dla praw obywatelskich.

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  1. Zapoznanie uczniów z ich

  prawami i obowiązkami.

   

  2. Wpajanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań na rzecz szkoły i klasy.

   

  3. Zapoznanie uczniów z rolą i

  zadaniami Samorządu

  Uczniowskiego.

   

  4. Rozwijanie umiejętności

  dostrzegania i akceptacji potrzeb innych.

  1. Wpajanie pojęć: samorządność,

  odpowiedzialność, współpraca.

   

  2. Poszerzanie wiedzy na temat

  działalności Samorządu

  Uczniowskiego.

   

  3. Stwarzanie możliwości udziału w wypracowaniu zasad działania  Samorządu Uczniowskiego.

   

  4. Utrwalanie wiedzy z zakresu

  najważniejszych praw

  obywatelskich.

   

  5. Zachęcanie do wykonywania

  zadań na rzecz klasy i szkoły.

  1. Spotkania integracyjne zespołu klasowego, społeczności szkolnej,

  środowiska lokalnego.

   

  2. Wybory do samorządów

  klasowych i szkolnych.

   

  3.  Praca w szkolnych

  organizacjach.

   

  4. Godziny wychowawcze.

   

  5. Akcje charytatywne.

   

  6. Udział w imprezach i konkursach gminnych, powiatowych.

   

  7.Regulamin Zachowania Ucznia PSP w Kunowie (zał.1).

   

  5.  Kształcenie  szacunku  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego  przy  jednoczesnym  otwarciu się na wartości europejskie.

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  1. Zapoznanie uczniów z tradycjami rodzinnymi, szkolnymi, religijnymi oraz narodowymi.

   

  2.Wykształcenie postaw

  patriotycznych.

   

  3. Udział w apelach z okazji świąt narodowych.

   

  4. Uwrażliwianie na piękno.

   

  5. Zapoznawanie ze sztuką

  użytkową.

   

  6. Zachęcanie do uczestnictwa w różnorodnych formach działalności artystycznej.

   

  7. Rozwijanie szacunku do polskich tradycji oraz tradycji innych narodów.

   

  8. Przygotowanie do świadomego

  odbioru sztuki.

  9. Wzmacnianie potrzeby stałego kontaktu ze sztuką.

  1.Wykształcenie postaw

  Patriotycznych.

   

  2. Pielęgnacja tradycji rodzinnych

  oraz narodowych.

   

  3. Poszerzanie wiedzy na temat

  państw członkowskich Unii

  Europejskiej.

   

  4. Wykształcenie postawy tolerancji wobec tradycji innych kultur.

   

  5. Przełamywanie barier w

  komunikacji językowej poprzez

  podnoszenie stopnia opanowania języka angielskiego i niemieckiego.

   

  6. Podtrzymywanie piękna mowy Ojczystej.

  1. Udział w apelach z okazji świąt narodowych.

   

  2.  Realizacja godzin

  wychowawczych.

   

  3.  Wycieczki z uwzględnianiem

  najważniejszych zabytków historii i kultury Polski.

   

  4. Konkursy historyczne, plastyczne.

   

  5. Działalność kółka europejskiego.

   

  6. Udział w imprezach z udziałem społeczności lokalnej.

   

  7.Wykorzystanie nowoczesnych

  technologii podczas lekcji.

   

  8. Organizacja konkursu języka

  angielskiego.

   

  10. Zajęcia zespołu Mali Kunowianie.

   

   

  6.  Rozbudzanie  potrzeby  empatii  poprzez  organizację  i  poszerzanie  działalności wolontarystycznej.

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  1. Zapoznanie uczniów z pojęciem empatii.

   

  2. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi.

   

  3. Zachęcanie do podejmowania

  działań na rzecz pomocy

  potrzebującym.

   

  4. Aktywizowanie uczniów do

  udziału w różnorodnych akcjach charytatywnych.

   

  5. Wzmacnianie stałej potrzeby

  pomagania innym.

  1.Wykształcenie potrzeby

  współodczuwania z innymi.

   

  2. Podtrzymywanie tradycji

  organizacji akcji charytatywnych w szkole.

   

  3. Wykształcenie umiejętności

  dostrzegania potrzeb innych ludzi.

   

  4. Wypracowanie gotowości

  niesienia pomocy potrzebującym.

  1.  Organizacja akcji

  charytatywnych.

   

  2. Realizacja godzin

  wychowawczych.

   

  3.  Udział w imprezach lokalnych.

   

  4. Udział w akcjach organizowanych

  przez inne szkoły.

   

  5. Gazetki szkolne.

   

  6. Współpraca z instytucjami

  działającymi na rzecz pomocy

  potrzebującym.

   

  7.  Propagowanie ekologicznych postaw i zachowań.

  CELE SZCZEGÓŁOWE  

  ZADANIA

  FORMY REALIZACJI

  1. Zapoznanie uczniów z pojęciem ekologii.

   

  2. Uwrażliwianie na potrzebę dbania o środowisko naturalne.

   

  3. Zachęcanie do podejmowania

  działań na rzecz ochrony

  środowiska.

   

  4. Aktywizowanie uczniów do

  udziału w różnorodnych akcjach ogólnopolskich.

   

  5. Wpajanie potrzeby dbania o

  estetykę najbliższego środowiska.

  1.Wykształcenie postawy

  odpowiedzialności za środowisko naturalne.

   

  2. Umacnianie poczucia troski o

  środowisko przyrodnicze.

   

  3. Wypracowanie umiejętności

  segregacji śmieci.

   

  4. Zapoznanie z mechanizmami i skutkami niepożądanych zmian zachodzących w środowisku.

  1.  Konkursy ekologiczne.

   

  2. Realizacja godzin

  wychowawczych.

   

  3.  Udział w akcji sprzątania świata.

   

  4. Zbiórka surowców wtórnych.

   

  5. Apele z okazji święta ziemi.

   

  6. Udział w rajdach ekologicznych.

   

  7. Projektowanie plakatów o

  tematyce ekologicznej.

   

  8. Pielęgnacja roślin w klasach.

  II.  Chcemy, aby nasz uczeń:

  • czuł się emocjonalnie związany z rodziną, środowiskiem lokalnym i ojczyzną;
  • był patriotą;
  • chciał działać na rzecz środowiska lokalnego;
  • kultywował tradycje szkoły;
  • był wrażliwy na zagrożenia związane z korzystaniem z mediów i komputerów;
  • dbał o porządek w najbliższym otoczeniu i szanował wspólne mienie;
  • znał zasady obowiązujące w szkole (statut, WSO, ) i starał się postępować zgodnie z nimi;
  • dbał o dobrą atmosferę w szkole i klasie;
  • dbał o bezpieczeństwo swoje i kolegów w szkole i w drodze do niej;
  • rozwijał i podtrzymywał tradycje lokalne;
  • interesował się zagrożeniami ekologicznymi i starał się im zapobiegać;
  • rozumiał potrzebę dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
  • rozwijał swoje pasje, uzdolnienia i zainteresowania
  • miał wiarę we własne siły i zdolność do osiągania wartościowych i trudnych celów.

  III.  Naszym celem jest, żeby nauczyciele:

  • budowali swój autorytet na życzliwości, nie strachu;
  • swoim postępowaniem dawali przykład dzieciom;
  • pomagali dzieciom zrozumieć świat, byli przewodnikami;
  • jasno określali swoje wymagania i kryteria ocen;
  • byli tolerancyjni i konsekwentni;
  • przestrzegali prawa ucznia;
  • kształtowali postawy patriotyczne i obywatelskie;
  • przestrzegali aktów prawnych obowiązujących w szkole;
  • stale doskonalili swój warsztat pracy.

  IV.  Rolą wychowawcy –  nauczyciela jest:

  • nauczać i dbać o odpowiedni dobór metod nauczania i wychowania;
  • oceniać umiejętności i wiadomości uczniów;
  • informować rodziców o postępach i zachowaniu uczniów;
  • czuwać nad bezpieczeństwem uczniów;
  • dostrzegać i reagować na złe zachowania uczniów;
  • wspierać rodziców w procesie wychowania;
  • rozbudzać ciekawość świata i pomagać rozwijać zainteresowania;
  • kształtować postawy prospołeczne i zachowania asertywne;
  • wspierać uczniów w rozwoju, w edukacji oraz trudnych sytuacjach życiowych;
  • integrować zespół klasowy;
  • inspirować i wzmacnia współpracę z rodzicami;
  • pomagać odkrywać godność człowieka;
  • wdrażać do samodzielności i odpowiedzialności;
  • zapewniać uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej;
  • rozbudzać w dzieciach poczucie dumy z miejsca, w którym żyje;
  • mediować w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami;
  • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym;
  • współpracować z PPP, pedagogiem, psychologiem oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę nauczyciela;
  • wspierać uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju;

  V.  Zasady współpracy wychowawczej szkoły z rodzicami:

  1.  Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła  pełni rolę wspomagającą wobec rodziców.

  2.  Rodzice uczestniczą w zebraniach i „dniach otwartych” szkoły oraz w prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

  3.  Rodzice mają obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą oraz pisemnego usprawiedliwiania    uzasadnionej nieobecności ucznia.

  4.  Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. Ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez swoje dzieci.

  5.  Do realizacji celów wychowawczych musi zaistnieć współpraca i spójność postępowania.

  6.  W  relacjach  z  rodzicami  powinno  dominować  partnerstwo  i   współdziałanie:  wspólne  szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka  poprzez  rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka, rozmowy z rodzicami                     i  opiekunami,  udzielanie  informacji  o  instytucjach  wspomagających  szkołę  i  rodziców                w  działalności  profilaktycznej,  konsultacyjnej  i  leczniczej  (Poradnia  Psychologiczno -Pedagogiczna, specjalistyczne placówki zdrowotne).

  7.  Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i może być realizowana w formie:

  • spotkań organizacyjnychna początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku

  szkolnego i planach szkoły);

  • spotkań klasowych;
  • rozpoznania oczekiwań rodziców (ankieta);
  • prowadzenia pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań;
  • przekazywania informacji o dziecku;
  • indywidualnych spotkań z rodzicami;
  • pomocy trójek klasowych przy organizowaniu imprez środowiskowych i szkolnych zawartych w kalendarzu imprez;
  • spotkań z rodzicami na imprezach szkolnych;
  • listów pochwalnych i gratulacyjnych do rodziców;
  • dotyczących: organizacji roku szkolnego, planu lekcji, działalności kółek i organizacji szkolnych, organizowanych imprez szkolnych i pozaszkolnych, terminach wywiadówek;
  • udostępniania zainteresowanymliteratury pedagogiczno – psychologicznej;
  • pomocy rodziców w organizacji dyskotek, wyjazdów, wycieczek dzieci.

  VI.  Ewaluacja programu

  Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter otwarty. Ewaluacja dokonana będzie po zakończeniu realizacji programu.

  Formy ewaluacji:

  • obserwacja (wychowawcy klas);
  • ankiety dla uczniów;
  • ankiety dla rodziców i nauczycieli;
  • analiza dokumentów;
  • obserwacja i ocena zachowań uczniów.

   

   

   

   

   

  Kunów. 20.09.2016r

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
   ul.Szkolna 1
   27 - 415 Kunów
  • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
   (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

  Galeria zdjęć