Projekty

  Indywidualizacja nauczania

                                                                                          

  W roku szkolnym 2013/2014, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunowie realizowany jest projekt systemowy pn. „ Indywidualizacja  nauczania i wychowania klas I-III w gminie Kunów”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Celem projektu jest umożliwienie indywidualnego nauczania zdiagnozowanym grupom dzieci posiadającym deficyty rozwojowe oraz grupom dzieci szczególnie uzdolnionych. Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych tych grup i wyrównanie ich szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania ma zostać osiągnięte poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz przez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w odpowiednie materiały i pomoce dydaktyczne.

        Celem szczegółowym projektu jest zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III oraz wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych  w Publicznej Szkole Podstawowej    w Kunowie do końca realizacji projektu a także stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.  Na podstawie opracowań diagnostycznych, wyłoniono grupę 91 uczniów, na którą składa się 42 dziewcząt oraz 49 chłopców.

       Uczniowie będą brać udział w następujących zajęciach:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych     ryzykiem dysleksji – 3 grupy,

  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 2 grupy,

  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 4 grupy,

  4. Zajęcia artystyczne – 2 grupy,

  5. Zajęcia sportowe – 4 grupy.

       

       Poza zaplanowanymi  godzinami zajęć dodatkowych, które będą wspierały zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, zrealizowano zakupy pomocy i sprzętu dydaktycznego, umożliwiających efektywną  pracę   z uczniami. Zakupy obejmowały między innymi gry edukacyjne, plansze, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, artykuły sportowe, zabawki edukacyjne, sprzęt dydaktyczny, sprzęt gimnastyczny, półprodukty artystyczne,  multimedialne oprogramowanie dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Łączna wartość zakupionych pomocy dydaktycznych to 54.000 zł.

   

   

   

   

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
   ul.Szkolna 1
   27 - 415 Kunów
  • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
   (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

  Galeria zdjęć