Przetargi

  Zapytania ofertowe

  Kunów, dnia 27.06.2018 r.

   

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  złożonych w postępowaniu znak: PSP.261.1.2018

   

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację o ofertach złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

  Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 roku”.

   

  Zamawiający na sfinansowanie powyższego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4.500,00 zł brutto.

  W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły następujące oferty:

  Nr

  oferty

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  w zł.

  Termin wykonania zamówienia

  Warunki, termin płatności

  1.

  SIGNAL Sp. z o. o. Sp. K.

  Hurtownia Papiernicza

  27-400 Ostrowiec Św.

  ul. Kilińskiego 35B

  3.326,04 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

  2.

  BIURO MARKET

  Leszek Kulina

  Spółka Jawna

  25-346 Kielce

  ul. Zagórska 118

  3.331,46 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

  3.

  KONKRET PLUS

  Leszek Ozioro

  25-619 Kielce

  Ul. Chałubińskiego 44

  3.434,65 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

   

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przypomina Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kunow.pl (www.bip.kunow.pl), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

   

                                                                           DYREKTOR SZKOŁY
                                                                        Dorota Opara

  Kunów, dnia 27.06.2018 r.

   

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  złożonych w postępowaniu znak: PSP.261.2.2018

   

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację o ofertach złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

  Sukcesywne dostawy środków czystości do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 roku”.

   

  Zamawiający na sfinansowanie powyższego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 23.000,00 zł brutto.

  W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły następujące oferty:

  Nr

  oferty

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  w zł.

  Termin wykonania zamówienia

  Warunki, termin płatności

  1.

  SIGNAL Sp. z o. o. Sp. K.

  Hurtownia Papiernicza

  27-400 Ostrowiec Św.

  ul. Kilińskiego 35B

  18.878,34 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

   

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przypomina Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kunow.pl (www.bip.kunow.pl), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

   

                                                                           DYREKTOR SZKOŁY
                                                                        Dorota Opara

   

   

  Kunów, dnia 27.06.2018 r.

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  złożonych w postępowaniu znak: PSP.261.3.2018

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje informację o ofertach złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

  Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 roku”.

  Zamawiający na sfinansowanie powyższego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 9.000,00 zł brutto.

  W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły następujące oferty:

  Nr

  oferty

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena oferty brutto

  w zł.

  Termin wykonania zamówienia

  Warunki, termin płatności

  1.

  HAPRINT TONERY S.C.

  Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław

  70-001 Ustowo

  Ustowo 40M/14

  10.402,11 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

  2.

  PHU KOPI SERWIS

  Piotr Walas

  25-561 Kielce

  Ul. Piwowarska 34

  27.388,41 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

  3.

  SIGNAL Sp. z o. o. Sp. K.

  Hurtownia Papiernicza

  27-400 Ostrowiec Św.

  ul. Kilińskiego 35B

  8.947,02 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

  4.

  BIURO MARKET

  Leszek Kulina

  Spółka Jawna

  25-346 Kielce

  Ul. Zagórska 118

  11.581,69 zł

  Zgodnie ze SIWZ

  30 dni

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przypomina Wykonawcom o obowiązku przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kunow.pl (www.bip.kunow.pl), oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

   

                                                                           DYREKTOR SZKOŁY
                                                                        Dorota Opara

  Aktualności

  Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
   ul.Szkolna 1
   27 - 415 Kunów
  • (41) 26-12-790 ul. Szkolna 1
   (41) 26-12-798 ul. Fabryczna 1

  Galeria zdjęć